רמות מנשה - אגודה שיתופית קהילתית

עדכונים ופניות לציבור

תושבי רמות מנשה, אגודה שיתופית קהילתית

04 04 פקס -9895778 אגף החינוך -9895799

לינק להרשמה. ההרשמה לכל ילד בנפרד.

 

https://docs.google.com/forms/d/1Bv15xHDjVYV_XZxRcyUzSISzhDBNID--6XlPCZu10MM/edit?usp=sharing

12/06/2017

שלום רב לכל ההורים-

אנחנו שמחות לפתוח את ההרשמה וחתימת החוזים לשנת הלימודים תשע"ח.

אנו עסוקים בהכנות ובהיערכות לקראת פתיחה מיטבית של שנת הלימודים בספטמבר, ולצורך

כך חשוב לנו שתירשמו בהקדם

חתימת חוזים תשע"ח:

חוזה מערכת החינוך לתשע"ח מופיע באתר היישוב )מצורף לינק(,

ההרשמה השנה היא אינטרנטית.

תתבקשו למלא פרטים ולחתום אינטרנטית,

וכמו כן לציין את אופן התשלום הוראת קבע , או צ'קים דחויים לכל השנה.

)יש להיערך בהתאם לוודא כי יש לכם מספיק צ'קים, או לוודא כי יש לכם הרשאה בנקאית -

פעילה לאגודה(.

שימו לב, יש למלא את הפרטים עבור כל ילד בנפרד.

ההרשמה האינטרנטית תהיה פתוחה עד 25.6.2017 .

יש להקפיד ולהירשם במועד.

לאחר מכן תיפתח ההרשמה גם לתושבים מחוץ לישוב, והרשמה נוספת תתאפשר על בסיס

מקום פנוי בלבד.

לאחר קבלת ההרשמה האינטרנטית, במהלך חודש יולי תקבל כל משפחה הודעה על התשלום

החודשי שלה למערכת החינוך .

לבוחרים לשלם בצ'קים דחויים בשבוע הראשון של חודש אוגוסט נקיים שעות קבלה לתשלום

מרוכזות. על שעות הקבלה תצא הודעה נפרדת בהמשך, ומכל מקום, זו העת להיערך ולהכין 12

צ'קים.

לתשומת לבכם: תוקף החוזה וההרשמה מותנים בהסדרת תשלום לשנה הבאה כולה

וסגירת חובות )במידה ויש( משנת הלימודים תשע"ז.

תושבי רמות מנשה, אגודה שיתופית קהילתית

04 04 פקס -9895778 אגף החינוך -9895799

מחירי שכר לימוד

המחירים: יעלו ב 5% בגיל הרך וב 3% בתלתונים.

עליית המחירים נובעת מכמה גורמים:

א. עדכוני שכר לעובדים, בהתאמה לעליית שכר המינימום במשק

בשנתיים האחרונות, ובניית מדרג שכר לפי פרמטרים של וותק

ומקצועיות. זאת מתוך רצון לשמר ולגייס צוות יציב ומקצועי ככל שניתן.

ב. מעבר לתפריט פחמימות מלאות בהתאם לדרישות משרד החינוך

והבריאות, שמייקר את מחיר מנת ארוחת הצהריים.

ג. בגיל הרך ירידה במספר הילדים , תוך שמירה על מספר הגנים והעלויות הכלליות.

מחירי שכר הלימוד החדשיים לתשע"ח*

)המחירים לילדי חוץ מפורטים בהסכם החינוך לשנת תשע"ח(

גיל רך

ב. תינוקות: 3090

פעוטון פשוש: 2840

גנון פרפר: 2765

גן צעיר שפירית: 2500

אילנות וניצנים: 1785

עבור שהות בגן המופעל על ידי משרד החינוך, בזמני הפעילות של משרד החינוך יגבה

מחיר מופחת בהתאם לחוזר מנכ"ל, 550 לחודש, ) 10 חודשים(.

עבור שהות בגנים אילנות וניצנים בזמני הפעילות של משרד החינוך ,הכוללת גם

נוכחות מלאה בחופש הגדול יגבה 1040 לחודש לכל השנה.

עבור שהות בגן שפירית בזמני הפעילות של משרד החינוך ,הכוללת גם נוכחות מלאה

בחופש הגדול יגבה 1460 לחודש לכל השנה.

שימו לב בחירת המסלול הינה לשנה מלאה בלבד.

הורים המעוניינים באחד ממסלולים אלו יודיעו על כך למנהלת הגיל הרך.

תושבי רמות מנשה, אגודה שיתופית קהילתית

04 04 פקס -9895778 אגף החינוך -9895799

תלתונים:

מסלול מלא 1200

מסלול חלקי )עד 3 ימים + שישי וחופשות( 1070

חופשות מחיר לחודש מלא 2175

)חופשות קצרות יחושבו על פי מספר ימי החופשה(

מועד אחרון להצטרפות למסלול המלא במחיר הנקוב הוא 31.3.2018 .

בהצטרפות החל מ 1.4.2018 ואילך התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא :

בגין חודשים אפריל עד יוני יגבה מחיר המסלול הרגיל. ) 1200/1070

לחודש.(

בגין חודשי החופש , יגבה מחיר מלא של חופש ) 2175 שח לחודש(.

מדיניות הנחות במערכת )נשארה כשהיתה(:

כללי:

1 . אין כפל הנחות, למשפחה ניתנת ההנחה הגבוהה.

2 . ההנחות יהיו לכל משפחה באחת מהקטגוריות שלהלן , ללא צורך בפניה מיוחדת.

3 . ההנחות תקפות רק על שהות מלאה במהלך כל השנה , של ילדי המשפחה המתחנכים

במסגרת החינוך ברמות מנשה.

ההנחות:

5% הנחה על הילד הצעיר באחד משני המקרים הבאים:

1 . שני ילדים עד גיל גנון ) 2-3 .)

2 . שלושה ילדים עד סוף כיתה ו'.

10% הנחה על הילד הצעיר תינתן לשלושה ילדים בגיל הרך.

תאומים תינתן הנחה של - 15% על ילד אחד עד גיל גנון )כולל(.

ארבעה ילדים במערכת עד סוף כיתה ו' תינתן הנחה של 5% על הילד הצעיר + 5%

על הילד הבוגר.

לוח החופשות של המערכת מפורט בהסכם.

הרשמה ותשלום מסודרים , ובמועד, יסייעו לנו להיערך ולפתוח את השנה בצורה

מוצלחת, אנא עזרו לנו בכך!

בכל שאלה פנו אל מנהלת תחום החינוך הרלוונטי . תודה על שיתוף הפעולה!

חנה אלון, מנהלת הגיל הרך נועה אשכול . מנהלת חח"ק__